Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.lo1.olsztyn.eu/

I Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa BIP LO1 w Olsztynie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-19.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Popławski Piotr, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 895275353. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły Do budynku szkoły można wejść przez Główne Wejście od strony parkingu od ul Dąbrowszczaków, lub przez wejście boczne od strony boiska szkolnego, przez elektrobramkę. Do budynku prowadzą schody. Na wprost wejścia Głównego znajduje się punkt kontrolno-informacyjny obsługiwany przez dyżurującego pracownika Obsługi. Natomiast przy wejściu bocznym znajduje się portiernia również obsługiwana przez pracowników Obsługi Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły, Aula znajdują się na piętrze szkoły. Pomieszczenia Administracji znajdują się na półpiętrze, nad portiernią. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Z holu głównego na parterze dzięki tradycyjnym schodom jest dostęp do sal lekcyjnych, bufetu, szatni. W budynku nie ma wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego Budynek sportowy z salami gimnastycznymi Na terenie szkoły znajduje się oddzielny budynek z 2 wejściami od strony boiska. - Wejście główne i wejście dodatkowe (prowadzące do Sali Fitnes,) W budynku są 2 sale gimnastyczne, (duża i mała), umiejscowione na dole do których można wejść z poziomu wejścia głównego do budynku wyposażonego w podjazd dla osób niepełnosprawnych, oraz sala Fitnes , siłownia i pokój nauczycieli w-f do których prowadzą tradycyjne schody. Na parterze i piętrze budynku są szatnie i pomieszczenia sanitarne. W budynku nie ma wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20 styczeń 2022 11:52 Super User