Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko – specjalista d/s kadr i obsługi sekretariatu Liceum

 

 

 

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

                     

                                         1 etat

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

I. Prowadzenie spraw kadrowych szkoły, w tym:

1. Prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowników pedagogicznych i niebędących nauczycielami zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

1)      Prowadzenie teczek akt osobowych wszystkich pracowników.

2)      Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania, umowy o pracę zgodnie z kwalifikacjami i stopniem awansu zawodowego nauczyciela.

3)      Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy z pracownikami niebędącymi nauczycielami.

4)      Prowadzenie dokumentacji z zakresu urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego, uzupełniającego,
dla poratowania zdrowia, macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, wychowawczego, szkoleniowego, zwolnienia ze świadczenia pracy z tytułu uprawnień rodzicielskich i z innych określonych w przepisach prawa pracy.

5)      Sporządzanie zaszeregowań dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

6)      Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.

7)      Prowadzenie księgi wyjść pracowników w godzinach pracy poza obiekt Szkoły.

8)      Sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz informacji i sprawozdań do organu prowadzącego
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z zakresu spraw kadrowych.

9)      Prowadzenie spraw dotyczących wystawiania legitymacji służbowych dla nauczycieli.

10)   Przygotowywanie wskaźników do projektu budżetu z zakresu spraw kadrowych.

11)   Wystawianie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie i świadectw pracy nauczycielom i pracownikom niebędących nauczycielami oraz byłym pracownikom na podstawie dokumentacji archiwalnej.

12)   Prowadzenie rocznych kart ewidencji pracowników niebędących nauczycielami w cyklu miesięcznym
( programie Vulcan Kadry).

13)   Prowadzenie dokumentacji w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

14)   Gromadzenie dokumentów wynikających z zakresu prowadzonych spraw i przygotowywanie ich
do archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15)   Współpraca z kierownikiem gospodarczym i głównym księgowym w zakresie spraw dotyczących:

a)      naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,

b)      oceny okresowej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

16)   Prowadzenie (ewidencji obecności) listy obecności pracowników niepedagogicznych.

17)   Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych wszystkich pracowników.

18)   Wydawanie pracowniczych książeczek zdrowia i kontrola terminowości wykonywania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych przez nauczycieli, trenerów i pracowników niepedagogicznych.

19)   Opracowywanie rocznych planów wypłat nagród jubileuszowych.

20)   Bieżąca współpraca z głównym księgowym w zakresie ustalania poszczególnych składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowej i innych świadczeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

21)   Bieżąca współpraca z głównym księgowym i dyrektorem w zakresie spraw kadrowych oraz przygotowania dokumentacji do wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń.

2. Gromadzenie i aktualizowanie aktów prawnych z zakresu prowadzonych spraw.

 

III. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

 

 • Wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy

        lub

 • Wykształcenie średnie zawodowe  i 5 lat stażu pracy

 

Mile widziane wykształcenie ekonomiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, w szczególności praca na podobnym stanowisku

IV. WYMAGANIA

 

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, znajomość przepisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dobra znajomość programów: Płatnik i MS Office (w szczególności Excel),
 • samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

Wymagania pożądane

 • doświadczenie w obsłudze kadrowej,
 • znajomość obsługi programu kadrowego Vulcan,
 • odpowiedzialność,
 • obowiązkowość,
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA

 

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa szkolnego,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie przy ul. Adama Mickiewicza 6 w terminie do dnia   16.02.2022r.  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr i obsługi sekretariatu”.

Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. INNE INFORMACJE

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 5275353

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

 I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza  w Olsztynie.

 

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniający wymagania formalne określone w